§ 1. Apollokoret er et levende kor med kammeratskab og traditioner. Det er korets formål med sangglæden som udgangspunkt, i et nutidigt og bredt repertoire af danske og udenlandske sange, at sikre korets fortsatte udvikling. Ved at kunne sammensætte et program til næsten enhver lejlighed og fremføre det med god kvalitet, ønsker Apollokoret at være en aktiv medspiller i Vejles kulturliv.

§ 2. Ved indtræden i foreningen betales kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Kon- tingentet for passive medlemmer fastsættes til 1/3 af normalt kontingent. Unge under 25 år eller under uddannelse betaler ½ kontingent. Kontingentet betales 2 gange årligt. Juni og Juli indgår ikke i beregningen af kontingentet.

§ 3. Sangere, der mid lertidigt er forhindret i at deltage i sangaftener i en periode på 3 måneder eller mere, kan tilbydes passivt medlemskab med ret til at deltage i Apollos sociale arrangemen-ter. Aftjening af værnepligt, barsel samt langvarig sygdom fritager sangerne for kon tingent-betaling.

§ 4. Sangere, der ønsker fritagelse for eller nedsættelse af kontingentet, skal skriftligt meddele dette til formand, næstformand, sekretær eller kasserer.

§ 5. Hvis et medlem ved øvning, møder eller sammenkomster viser utilbørlig opfør sel, kan bestyrelsen slette vedkommende af foreningen.

§ 6. De aktive medlemmer er pligtige til at give møde hver øveaften til den fastsatte tid. Udebliver et medlem fra sangaftener eller står i restance med kontingentet, kan vedkommende slettes af foreningen.

§ 7. Forinden et medlem antages som sanger, skal man prøves af dirigenten, som afgør, hvorvidt man er egnet til at deltage i koret. Ligeledes bestemmer dirigenten, hvilken stemme man skal synge. Efter en prøvetid på 13 sangaftener foretages en ny prøve og votering, og såfremt ingen af disse går vedkommende imod, optages man som sanger. I særlige tilfælde kan dirigenten dispen-sere herfra.

§ 8. For at deltage i koncerter skal en sanger være optaget i koret. Dirigenten kan til enhver tid træffe afgørelse, om et medlem er egnet til at deltage i arrangementer ud over de normale sangaftener.

§ 9. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle fo reningens anliggender. Der afholdes 1 ordinær generalforsamling årligt i april/maj måned. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst halvdelen af sangerne forlanger det. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, når ikke andet forlanges. Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt forslag til lovændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før med dagsorden indeholdende mindst følgende punkter: 1. Valg af mødedirigent 2. Gennemgang af protokollen 3. Formandens beretning 4. Regnskabsaflæggelse 4a. Fastsættelse af næste års mødekontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af sang/festudvalg samt arkivar 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 9. Eventuelt.

§ 10. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf formand og kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen, mens bestyrelsen selv konstituerer sig med næstformand og sekretær. Der vælges 1 suppleant.

§ 11. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en to - årig periode ved den årlige ordinære generalfor-samling. Hver korgruppe M/K skal så vidt muligt være repræsenteret med mindst 2 medlemmer i bestyrelsen

Øvestedet

Medlemsskab

Ønsker man optagelse i koret, er der optagelsesprøve efter et antal øveaftener. 

Medlemsskab koster 700 kr. pr. sæson.

Vi øver hver tirsdag aften fra 19.00 til 21.30 på Treschowsgade 2, Vejle, i Østerbos lokaler. Derudover ca. 2 gange årligt en hel kordag (i en weekend).